ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2020
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
με επιδότηση έως και 70%
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)
Χρηματοδότηση Φορέων του Δημοσίου
Προγράμματα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (HORIZON 2020, LIFE, ERASMUS+) που απευθύνονται αποκλειστικά σε Φορείς του Δημοσίου ή σε Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Προγράμματα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Venture Capitals (Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών), Crowdfunding και λοιπές Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων (Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας, Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων)

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση 50% για υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 5.000€ έως και 50.000€

Επιχορήγηση 50% για υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 55.000€ έως και 400.000€

Επιχορήγηση 50% για υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις  με προϋπολογισμό από 50.000€ έως και 400.000€

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και μάθετε σε πραγματικό χρόνο αν το επιχειρηματικό σας σχέδιο είναι επιλέξιμο !

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και μάθετε σε πραγματικό χρόνο ποια είναι η μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να συγκεντρώσετε!

Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) ( μη γεωργικό προϊόν)»

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης!

Περιγράψτε εν συντομία το επενδυτικό σας σχέδιο (Αντικείμενο, Στόχοι, Τομέας Δραστηριότητας, Στοχευόμενο Πελατολόγιο), προκειμένου να αξιολογήσουμε τις προοπτικές ένταξής του στο εν λόγω πρόγραμμα, τη βιωσιμότητά του και να σας ενημερώσουμε σχετικά!

Υδατοκαλλιέργειες – Βιομηχανικά Υλικά
– Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης!

Περιγράψτε εν συντομία το ερευνητικό σας σχέδιο (Πρόβλημα, Όραμα, Ορόσημα, Τομέας Δραστηριότητας, Ενδιαφερόμενοι), προκειμένου να αξιολογήσουμε τις προοπτικές ένταξής του στο εν λόγω πρόγραμμα, τη βιωσιμότητά του και επιπλέον να σας βοηθήσουμε να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη από κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς!

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search