Ποιος είναι ο Στόχος του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Α΄ Κύκλου της Δράσης ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ.

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Α’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

Β’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

 

Ύψος Επιδότησης (Χρηματοδοτείται το 40% ή το 50% των επιλέξιμων δαπανών)

Οι Δικαιούχοι επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται;

  1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  2. Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
  3. Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
  4. Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
  5. Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
  6. Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
  7. Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες
  8. Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (πχ CE)
  9. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

 

Ποιες είναι οι περίοδοι υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης;

Α’ Κύκλος: 07.04.2016 – 08.07.2016

 

Για προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης για το Β’ Κύκλο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στο 216 9003094

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search