Ποιος είναι ο Στόχος του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Α΄ Κύκλου της Δράσης ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Α’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

Β’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

 

Ύψος Επιδότησης (Χρηματοδοτείται το 40% ή το 50% των επιλέξιμων δαπανών)

Οι Δικαιούχοι επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια ύψους από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 ευρώ), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000 ευρώ (δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000 ευρώ). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει μικτή δραστηριότητα, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών μόνο των τουριστικών δραστηριοτήτων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται;

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
  4. Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
  5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
  6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
  7. Μεταφορικά Μέσα
  8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
  9. Μελέτες/έρευνες αγοράς
  10. Προβολή – Προώθηση

 

Ποιες είναι οι περίοδοι υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης;

Α’ Κύκλος: 29.03.2016 – 04.07.2016

 

Για προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στο 216 9003094

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search