Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 

Ποιοι είναι οι Στόχοι του Προγράμματος;

Κύριος στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Στόχος της παρέμβασης «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» είναι η προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε €126.000.000 Κατανέμεται ανά Παρέμβαση ως εξής:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

€200.000 εάν συμμετέχει μία επιχείρηση

€350.000 εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις

€450.000 εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις

€500.000 εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

€1.000.000

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

€2.000.000

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

 

Ένταση Ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις. Για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 100%. Για τις επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 80% και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία παρέμβασης, την επιλέξιμη δραστηριότητα, το χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και το μέγεθος της επιχείρησης.

 

Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται;

  1. Δαπάνες προσωπικού
  2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
  3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
  4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
  5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
  7. Δαπάνες καινοτομίας
  8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 

Ποιες είναι οι περίοδοι υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης;

Α’ Κύκλος: 23.03.2017 – 15.06.2017

Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

 

Για προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στο 216 9003094

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search