Ποιος είναι ο Στόχος του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Α΄ Κύκλου της Δράσης ανέρχεται σε 91 εκατ. ευρώ.

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέας καινοτόμου επιχείρησης.

Α’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ` όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Β’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι είναι ΜΟΝΟ ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Ύψος Επιδότησης (Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών)

Για κάθε νέα καινοτόμο επιχείρηση που θα ιδρυθεί: €15.000 έως €60.000

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται;

  1. Λειτουργικά έξοδα (ενδεικτικά: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
  2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
  3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά: σχεδιασμός και

παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)

  1. Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά: δαπάνες προμήθειας, αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα)
  2. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν)
  3. Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας
  4. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
  5. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

Ποιες είναι οι περίοδοι υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης;

Α’ Κύκλος: 17.03.2016 – 24.05.2016

 

Για προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης για το Β’ Κύκλο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στο 216 9003094

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search