ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Επιχορήγηση 50% για υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (απασχολούν τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από τα 50 εκατ. ευρώ ή με σύνολο ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από τα 43 εκατ. ευρώ), οι οποίες θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 50.000€ έως και 400.000€

  • για αγορά μηχανημάτων – εξοπλισμού,
  • για αγορά συστημάτων διαχείρισης – πιστοποίησης ποιότητας, τυποποίησης προϊόντων,
  • για αγορά μεταφορικών μέσων
  • και για πρόσληψη νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν από την 01.01.2015 και να έχουν κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, τουλάχιστον για ένα από τα τελευταία τρία έτη.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του επενδυτικού σας σχεδίου, την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής σας και την παρακολούθηση – διοίκηση του ενταγμένου έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας με email στο info@espa-programmata.gr

 


* Δεν Είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

1) Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
2) Ενέργεια,
3) Εφοδιαστική Αλυσίδα,
4) Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
5) Περιβάλλον,
6) Τουρισμός,
7) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας,
8) Υγεία, 9) Υλικά – Κατασκευές.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search