Ποιος είναι ο Στόχος του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοαπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Βάσει της έκτης (6ης) τροποποίησης του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του Α΄ Κύκλου της Δράσης ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ.

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Απόφοιτοι πτυχιούχοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Απόφοιτοι σχολών Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες. Απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

Α’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Β’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα ΜΟΝΟ ως ατομικοί επιχειρηματίες και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

 

Ύψος Επιδότησης (Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών)

Για Δικαιούχο που θα συστήσει ή έχει ήδη ατομική επιχείρηση: €5.000 έως €25.000

Για Συνεργατικά Σχήματα δύο ατόμων: έως €40.000 ευρώ

Για Συνεργατικά Σχήματα τριών ή περισσότερων ατόμων: έως €50.000 ευρώ

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται;

  1. Λειτουργικά έξοδα (ενδεικτικά: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
  2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
  3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά: σχεδιασμός και

παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)

  1. Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά: δαπάνες προμήθειας, αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα)
  2. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν)
  3. Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας
  4. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
  5. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

Ποιες είναι οι περίοδοι υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης;

Α’ Κύκλος: 08.03.2016 – 10.05.2016

 

Για προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης για το Β’ Κύκλο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στο 216 9003094

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search