Ποιος είναι ο Στόχος του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό € 80.000.000

Κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων ως εξής:

€48.000.000 για Νέες Επιχειρήσεις και €32.000.000 για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (Το πρώτο πτυχίο του Δικαιούχου θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 01/01/1995).

Α’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Β’ Κατηγορία Δικαιούχων:

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών. Επιδοτούνται για: τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.

 

Ύψος Επιδότησης (Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών)

Για Δικαιούχο που θα συστήσει ή έχει ήδη ατομική επιχείρηση: €5.000 έως €25.000

Για Συνεργατικά Σχήματα δύο ατόμων: έως €40.000 ευρώ

Για Συνεργατικά Σχήματα τριών ή περισσότερων ατόμων: έως €50.000 ευρώ

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται;

  1. Λειτουργικά έξοδα (ενδεικτικά: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
  2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
  3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά: σχεδιασμός και

παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)

  1. Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά: δαπάνες προμήθειας, αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα)
  2. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν)
  3. Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας
  4. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
  5. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

Ποιες είναι οι περίοδοι υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης;

1η περίοδος υποβολής: 05.07.2017 – 09.08.2017

2η περίοδος υποβολής: 06.09.2017 – 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής: 08.11.2017 – 13.12.2017

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής; ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πόσες πιθανότητες ένταξης έχω; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

Για προγραμματισμό ενημερωτικής συνάντησης συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε στο 216 9003094

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search