Το πελατολόγιο και το δίκτυο συνεργατών μας αποτελείται από νομικά πρόσωπα (εταιρείες πληροφορικής, ερευνητικοί οργανισμοί), φυσικά πρόσωπα (προγραμματιστές, σχεδιαστές ιστότοπων και εφαρμογών, μηχανικούς αλγορίθμων, μηχανικούς Η/Υ) και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας έχουμε υποστηρίξει έργα ΤΠΕ που αφορούν α) στην ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων ΤΠΕ (πχ. Συσκευές ΙοΤ, Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποθήκης), β) στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση και στην προώθηση ιστότοπων, γ) στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην προώθηση εφαρμογών λογισμικού και δ) στην ένταξη νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης και λοιπές δομές στήριξης.

Παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τις επιχείρησής σας: Επιχειρηματικές Συμβουλές, Επιχειρηματικά/ Επενδυτικά Σχέδια, Έρευνα Αγοράς, Σχέδια Προώθησης Επιχειρήσεων, Ολοκληρωμένη Λογιστική Υποστήριξη, Ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Προβολή, Μελέτες Σκοπιμότητας, Διαχείριση Έργων.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search