ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Επιχορήγηση 50% για υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 55.000€ έως και 400.000€

  • για αγορά εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
    • (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Servers, Δρομολογητές, Switches, Firewalls, Bluetooth, WiFi, Projectors, Scanners, Bar Code Readers, 3D Printers, Set Top Boxes),
  • για αγορά λογισμικών
    • (Office, Antivirus, Αναβάθμιση ή δημιουργία νέας ιστοσελίδας, Ανάπτυξη και διαχείριση e-shop, e-marketplaces B2C ή B2B, Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών, Προγράμματα Βελτιστοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ERP, Προγράμματα Διαχείρισης Πελατών CRM, Εξειδικευμένα custom λογισμικά, Λογισμικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης),
  • για αγορά υπηρεσιών ΤΠΕ
    • (Web Hosting, Google Ads, Facebook Ads, Social Media, Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Υλικού για Διαφημίσεις, Μετάφραση Περιεχομένων e-shop, Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας, Καταχώρηση, Μετασχηματισμός και Μεταφορά Δεδομένων)
  • και για πρόσληψη νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 02.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν από την 01.01.2016 και να έχουν κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, τουλάχιστον για ένα από τα τελευταία τρία έτη.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του επενδυτικού σας σχεδίου, την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής σας και την παρακολούθηση – διοίκηση του ενταγμένου έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας με email στο info@espa-programmata.gr

 


* Δεν είναι επιλέξιμες οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις και οι επιχείρησεις με έδρα σε οικία
** Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

1) Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες,
2) Δασοκομία και υλοτομία,
3) Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
4) Βιομηχανία Τροφίμων,
5) Ποτοποιία,
6) Παραγωγή προϊόντων καπνού,
7) Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής,
8) Παραγωγή βασικών μετάλλων,
9) Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού,
10) Χονδρικό – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών,
11) Εστίαση (56.30.10.01, 56.30.10.05, 56.30.10.06, 56.30.10.09, 56.30.10.12),
12) Τράπεζες & Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά Ταμεία,
13) Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
14) Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα,
15) Δραστηριότητες οργανώσεων,
16) Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών,
17) Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού,
18) Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση,
19) Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search