Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης, παρέχοντας το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο να προωθήσει την επιχειρηματικότητα και να βελτιώσει το περιβάλλον για τις ΜΜΕ, ώστε να τους επιτρέψει να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό στη σημερινή παγκόσμια οικονομία.

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Υποστηρίζει τις ΜΜΕ παρέχοντας διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση και υποστήριξη της διεθνοποίησής τους και της πρόσβασής τους στις αγορές. Επιπλέον, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού περιβάλλοντος που ευνοεί την ανταγωνιστικότητα και στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Ποιοι είναι οι Στόχοι του Προγράμματος;

  1. Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση:

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος COSME είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ σε διάφορες φάσης του κύκλου ζωής τους: ίδρυση, επέκταση ή μεταβίβαση της. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η ΕΕ παρέχει δάνεια και κεφάλαια για επενδύσεις για τις ΜΜΕ:

  • Μέσω του μηχανισμού εγγύησης δανείων, το πρόγραμμα χορηγεί εγγυήσεις και αντεγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. εταιρείες εγγυήσεων, τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης), ώστε να μπορούν να παρέχουν στις ΜΜΕ μεγαλύτερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις. Αναμένεται ότι, χάρη στο πρόγραμμα COSME, 220.000 έως 330.000 ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια συνολικής αξίας μεταξύ 14 και 21 δισ. ευρώ.
  • Μέσω του μηχανισμού κεφαλαιακής συμμετοχής για την ανάπτυξη, το πρόγραμμα παρέχει κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ΜΜΕ κυρίως κατά τα στάδια επέκτασης και ανάπτυξης. Ο μηχανισμός αναμένεται να βοηθήσει από 360 έως 560 εταιρείες να απορροφήσουν επενδύσεις κεφαλαίου, συνολικού ποσού από 2,6 έως 4 δισ. ευρώ.
  1. Πρόσβαση στις Αγορές:

Το πρόγραμμα COSME παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά της ΕΕ και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρονται από αγορές εκτός ΕΕ.

Το πρόγραμμα COSME καλύπτει τα έξοδα λειτουργιάς του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) που με πάνω από 600 γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες, βοηθά τις ΜΜΕ να βρουν εταίρους για την επιχείρηση ή για την τεχνολογία που χρειάζονται να καταλάβουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να αποκτήσουν

πρόσβαση στη χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Το COSME χρηματοδοτεί, επίσης, διαδικτυακά εργαλεία, όπως την επιχειρηματική πύλη «Η Ευρώπη σου» (Your Europe Business Portal) ή την πύλη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ (SME Internationalisation Portal), ειδικά σχεδιασμένα για την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Το πρώτο εργαλείο παρέχει πρακτικές πληροφορίες στο διαδίκτυο για επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Το δεύτερο δίνει έμφαση στα μέτρα υποστήριξης για εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός Ευρώπης.

Το COSME χρηματοδοτεί τα γραφεία που φροντίζουν για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση Νοτιοανατολικών Χωρών της Ασίας ASEAN, στην Κίνα και στην Ένωση Χωρών της Νότιας Αμερικής MERCOSUR και που παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προτύπων, καθώς και σε ζητήματα σχετικά με κανόνες δημοσίων συμβάσεων σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές.

Το πρόγραμμα παρέχει, επίσης, οικονομική ενίσχυση στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας για την προώθηση κάθε είδους βιομηχανικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μέσω της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με την απόκτηση πρόσβασης στην ιαπωνική αγορά, διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων.

  1. Δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων πλαισίωσης για την ανταγωνιστικότητα:

Το COSME υποστηρίζει δράσεις με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου των προϋποθέσεων μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, μειώνοντας το περιττό διοικητικό και ρυθμιστικό βάρος. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του αντίκτυπου που θα έχει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία στις ΜΜΕ, την ανάπτυξη έξυπνων και ευνοϊκών προς τις επιχειρήσεις ρυθμίσεων, καθώς και την ενίσχυση της χρήσης της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» για τη χάραξη πολιτικής σε

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το COSME υποστηρίζει την εμφάνιση ανταγωνιστικών, εμπορικά δυνατών βιομηχανιών, βοηθώντας τις ΜΜΕ να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να ενσωματωθούν σε νέες αξιακές αλυσίδες. Το πρόγραμμα συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως ο τουρισμός.

Το COSME προωθεί την ανάπτυξη στην ΕΕ συνεργατικών σχηματισμών παγκόσμιας εμβέλειας, προάγοντας την αριστεία και τη διεθνοποίηση τους με έμφαση στη διατομεακή συνεργασία, υποστηρίζοντας ιδίως αναδυόμενες βιομηχανίες. Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας και την προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και των ηλεκτρονικών ηγετικών ικανοτήτων (e-leadership).

  1. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας:

Το COSME στηρίζει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 μέσω ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν κινητικότητα με ανταλλαγές προσωπικού, έρευνα, διάδοση βέλτιστων πρακτικών και πιλοτικά έργα σε τομείς όπως η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, η καθοδήγηση ή η ανάπτυξη υπηρεσιών καθοδήγησης και υποστήριξης για νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των γυναικών και των έμπειρων επιχειρηματιών.

Το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι, για παράδειγμα, ένα διασυνοριακό πρόγραμμα ανταλλαγών, που σκοπό έχει να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες και όσους φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να διευθύνουν και να επεκτείνουν μια επιχείρηση δουλεύοντας κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα, για διάστημα από έναν έως έξι μήνες. Χάρη στο πρόγραμμα αυξάνεται η τεχνογνωσία τους και ενθαρρύνεται η διασυνοριακή μεταφορά γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των επιχειρηματιών.

Το COSME επικεντρώνεται ιδίως στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προωθήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και να επωφεληθούν πλήρως από τις πρωτόγνωρες νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ψηφιακή εποχή, ευκαιρίες ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια του προγράμματος COSME για την επταετία 2014 – 2020 είναι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται συμπληρωματικές ιδιωτικές επενδύσεις.

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Το πρόγραμμα COSME αφορά στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εδρεύουν στην ΕΕ.

 

Για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που σας ενδιαφέρουν και να ελέγξετε την επιλεξιμότητά σας, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search