Το πρόγραμμα Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Αποτελεί το εργαλείο χρηματοδότησης μέσω του οποίου υλοποιείται η Ένωση Καινοτομίας (Innovation Union), που είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία της Στρατηγικής Europe 2020. Θεωρείται ως μέσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

Ποιος είναι ο Στόχος του Προγράμματος;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών και εργαστηριακών ανακαλύψεων στην αγορά, μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και να προκύψουν περισσότερες καινοτομίες, ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές.

Παντρεύοντας την έρευνα με την καινοτομία, το πρόγραμμα Horizon 2020 συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική αριστεία, στην ηγετική θέση στον τομέα της βιομηχανίας και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια του προγράμματος Horizon 2020 για την επταετία 2014 – 2020 προσεγγίζουν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται συμπληρωματικές ιδιωτικές επενδύσεις.

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Το πρόγραμμα Horizon 2020 είναι ανοικτό για όλους, με μια απλή δομή που μειώνει την γραφειοκρατία και το χρόνο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. Μέσω αυτής της προσέγγισης διασφαλίζεται ότι τα νέα έργα εκκινούν πιο γρήγορα και παράγουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ταχύτερα.

 

Για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που σας ενδιαφέρουν και να ελέγξετε την επιλεξιμότητά σας, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search