Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική δράση. Για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώθηκαν δύο υποπρογράμματα:

Το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

  • LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων
  • LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα
  • LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

  • LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής
  • LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης, έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης, περιλαμβάνει μια νέα κατηγορία έργων: τα ολοκληρωμένα έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και που θα χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή. Επιπλέον, περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και προπαρασκευαστικά έργα.

 

Ποιος είναι ο Στόχος του Προγράμματος;

Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Europe 2020. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια του προγράμματος LIFE για την επταετία 2014 – 2020 ανέρχονται σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται συμπληρωματικές ιδιωτικές επενδύσεις.

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης για όλα τα έργα κατά την πρώτη διάρκεια του προγράμματος (2014-2017) ανέρχεται έως το 60% των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο (2018-2020) έως το 55%.

Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (2014-2020) για τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα» το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και έως το 75 % των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που αφορούν σε οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας.

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Το πρόγραμμα LIFE απευθύνεται σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οντότητες που συμμετέχουν σε μια πρόταση μπορούν να ανήκουν σε τρεις κατηγορίες δικαιούχων: α) Δημόσιοι φορείς, β) Ιδιωτικοί εμπορικοί οργανισμοί και γ) ιδιωτικοί μη εμπορικοί οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ).

Σημειώνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις θεωρούνται φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι ή συνδεόμενα μέρη στο πρόγραμμα LIFE.

 

Για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που σας ενδιαφέρουν και να ελέγξετε την επιλεξιμότητά σας, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search